Правила за използване

Данните представени в сайта се предоставят САМО за лично ползване. Максималния времеви интервал за който може да се изисква информация е 3 месеца. За получаване на по-подробна и изчерпателна информация или данни с по-голям диапазон свържете се с нас за уточняване на условията.

Не се разрешава използването на данните за комерсиални нужди без това изрично да е разрешено от разработчиците на проекта. Свържете се с нас за съдействие.